Tallinna Tehnikakõrgkool
Logi sisse

Õppekava: Raudteetehnika 2017


Haridustase Rakenduskõrgharidus
Kvalifikatsioon Rakenduskõrgharidusõppe diplom
EHIS kood 1839
Registreerimise kuupäev 23.08.2002
Õppekava grupp Transporditeenused
Akrediteerimise kuupäev
Akrediteeringu lõpp
Õppekava lühend RT
Õppekava keel Eesti keel
Nominaalne õppeaeg 4 aastat
Õpingute üldmaht 240 EAP
Kohustuslike ainete maht 240 EAP

Õppe alustamise tingimused

keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon

Lõpetamise tingimused

õppekava läbimine täies mahus, muuhulgas lõputöö koostamine ja kaitsmine

Lõpetamisel saadud diplomi või kraadi nimetus

rakenduskõrghariduse diplom

Lõpetamise dokument

diplom, akadeemiline õiend ja ingliskeelne akadeemiline õiend

Õppekava eesmärk

Üldiseks eesmärgiks on üliõpilaste ettevalmistamine valitud erialal töötamiseks. Õppekava üldhariduslike ja alusainete moodulite ülesandeks on arendada üliõpilaste üldhariduslikku baasi ja sotsiaalset küpsust. Erialaste teadmiste ja oskuste omandamine toimub õppekavas toodud teoreetiliste ainete ja praktikumide ning praktikate sooritamisega ettevõtetes (töökeskkonnas).
Õppekava annab teadmised ja oskused töötamiseks kahes valdkonnas: raudteeliiklus ja -ohutus ning raudteetranspordi tehnoloogia ja juhtimine.

Kvalifikatsioon

rakenduskõrghariduse diplom

Valikuvõimalused õppekava läbimiseks

valikainete valimise võimalus moodulite siseselt

Õpingute jätkamise võimalused

magistriõppes

Õppekava ülesehitus

240 EAP õppekavast, millest teoreetiline õpe 189 EAP, praktikad 36 EAP, lõputöö 15 EAP,
kaugõpe

Õppekava õpiväljundid

Õppekava täismahus läbinul on järgmised kompetentsused:
- omab süsteemset ülevaadet raudtee infrastruktuurist ja tehnikast, raudteeliiklusest ja selle ohutusest, raudteetranspordi tehnoloogiast ja juhtimisest;
- tunneb raudtee-ettevõtte töökorralduse ja juhtimise aktuaalseid probleeme, orienteerub nendes ja oskab neid lahendada;
- oskab sõnastada veondusohutuses ja keskkonnakaitses esinevaid kitsaskohti ning probleeme, neid analüüsida ja hinnata erinevaid lahendusi;
- oskab kohaseid meetodeid ja vahendeid kasutades iseseisvalt informatsiooni koguda ning seda kriitiliselt ja loovalt tõlgendada;
- näitab initsiatiivi projektide algatamisel ning omab vastutustunnet, juhtimis- ja meeskonnatöö oskusi nende elluviimisel;
- valdab tööks vajalikke suhtlusoskusi ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid;
- on oma õppekeeles ja vähemalt ühes võõrkeeles võimeline raudteega ja raudteetranspordiga seonduvaid probleeme suuliselt ja kirjalikult selgitama ning erialases arutelus osalema;
- on valmis aktiivselt osalema kodanikuühiskonnas ning suhtub sallivalt hoiakute ja väärtuste mitmekesisusse;
- oskab ühiskondlikke ja eetilisi aspekte arvestades hinnata erialase tegevuse rolli ja tagajärgi ühiskonnale; - on suuteline omandatud teadmisi ja oskusi töös rakendama, olles valmis tegutsema oma kutsealal spetsialisti ülesannetes või juhina;
- on suuteline ennast pidevalt iseseisvalt erialaselt ja tööalaselt täiendama.

Teised keeled

inglise või saksa või vene keel
Vaata õppekavaaineid

eten