Tallinna Tehnikakõrgkool
Logi sisse

Õppekava: Tootmine ja tootmiskorraldus 2017

2015 2016 2017 2018

Haridustase Rakenduskõrgharidus
Kvalifikatsioon Rakenduskõrgharidusõppe diplom
EHIS kood 144378
Registreerimise kuupäev 23.02.2016
Õppekava grupp Tehnika, tootmine ja tehnoloogia
Akrediteerimise kuupäev
Akrediteeringu lõpp
Õppekava lühend TK
Õppekava keel Eesti keel
Nominaalne õppeaeg 4 aastat
Õpingute üldmaht 240 EAP
Kohustuslike ainete maht 240 EAP

Õppe alustamise tingimused

keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon

Lõpetamise tingimused

õppekava täitmine täies mahus, muuhulgas lõputöö koostamine ja kaitsmine

Lõpetamisel saadud diplomi või kraadi nimetus

rakenduskõrgharidusõppe diplom

Lõpetamise dokument

diplom, akadeemiline õiend ja ingliskeelne akadeemiline õiend

Õppekava eesmärk

Rakenduskõrgharidusliku õppekava üldine eesmärk on üliõpilase ettevalmistamine töötamaks töötleva tööstuse spetsialisti, protsessi inseneri või keskastmejuhi ametikohtadel.
Õppekava üldhariduslike ja alusainete moodulite ülesandeks on arendada õpilaste üldhariduslikku baasi ja sotsiaalset küpsust.
Tootmise ja tootmiskorralduse õppekava oma põhiosas on valdkonnaülene, õppekava läbinud üliõpilased saavad üldteadmised erinevate töötleva tööstuse valdkondade tehnoloogiatest, tootmistehnikast ning nende omavahelistest seostest. Üldiste valdkonnaüleste erialaste teadmiste ja oskuste omandamine toimub õppekavas olevate teoreetiliste ainete ja erinevate praktiliste projektide raames.
Kitsamad materjalide töötlemise tehnoloogilised teadmised omandatakse spetsialiseerudes ühele töötleva tööstuse valdkonnale ning nende oskuste omandamine toimub läbi erinevate praktikumide ning praktikate sooritamisega ettevõtetes (töökeskkonnas).

Kvalifikatsioon

rakenduskõrgharidusõppe diplom

Valikuvõimalused õppekava läbimiseks

valikainete valimise võimalus moodulite siseselt

Õpingute jätkamise võimalused

magistriõppes

Õppekava ülesehitus

Õppekava 240 EAP, millest 36 EAP praktikad, 12 EAP lõputöö, päevaõpe, kaugõpe

Õppekava õpiväljundid

Õppekava väljatöötamisel on võetud aluseks kutsestandard Tootmisjuht, tase 6, mis vastab Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tasemele 6. Õppekava ja aineprogrammide teemade ning väljundite valikul on lähtutud nimetatud kutsestandardi tööosadest, tegevustest ja kirjeldatud kompetentsidest.Õppekava täismahus läbinul on järgmised kompetentsid:
- omab süsteemset ülevaadet tootmise põhimõistetest, tootmistehnikast ja tootmistehnoloogiast ning tunneb kaasaegseid tootmisprotsesside tõhustamise põhimõtteid ning oskab neid rakendada igapäevatöös;
- tunneb erineva tööstusvaldkonna tehnoloogiate iseärasusi ning erinevate tehnoloogiliste protsesside normeerimise, materjalide - ja tootmisvõimsuse kavandamise põhimõtteid ning oskab neid rakendada;
- oskab kasutada insenerlike arvutuste aluseid tootearendusel, tehniliste süsteemide projekteerimisel ja kasutamisel;
- näitab initsiatiivi tootearenduse ja tootmisprotsesside parenduse projektide algatamisel, suudab osaleda projektimeeskondade töös ning projekti tulemuste rakendamisel;
- tunneb tootmisettevõtte personalihaldamise põhimõtteid ja oskab motiveerida, suunata töötajaid tootmisüksuses püstitatud eesmärkide täitmisel;
- tunneb kvaliteedijuhtimise põhimõtteid ning oskab neid rakendada oma töös;
- oskab koguda tööks vajalikku informatsiooni ja seda analüüsida ning valdab tööks vajalikke oskusi töötamaks erinevate majandustarkvarade ja muude infosüsteemidega;
- on võimeline oma emakeeles ja vähemalt ühes võõrkeeles selgitama tootmisprotsessidega seotud probleeme suuliselt ja kirjalikult ning osalema aruteludes;
- orienteerub töötleva tööstuse keskkonna- ja tööohutuse alastes õiguslikes regulatsioonides;
- on valmis aktiivselt osalema kodanikuühiskonnas ning suhtub sallivalt hoiakute mitmekesisusse;
- oskab ühiskondlikke ja eetilisi aspekte arvestades hinnata oma ametialase tegevuse rolli, tegevuse tulemusi ja võimalikke tagajärgi laiemas kontekstis;
- mõistab vajadust elukestva õppe järele ja on võimeline end erialaselt iseseisvalt õppides täiendama.

Teised keeled

inglise või saksa või vene keel
Vaata õppekavaaineid

eten