Tallinna Tehnikakõrgkool
Logi sisse

Õppekava: Teedeehitus 2017


Haridustase Rakenduskõrgharidus
Kvalifikatsioon Rakenduskõrgharidusõppe diplom
EHIS kood 1821
Registreerimise kuupäev 23.08.2002
Õppekava grupp Arhitektuur ja ehitus
Akrediteerimise kuupäev
Akrediteeringu lõpp
Õppekava lühend TE
Õppekava keel Eesti keel
Nominaalne õppeaeg 4 aastat
Õpingute üldmaht 240 EAP
Kohustuslike ainete maht 240 EAP

Õppe alustamise tingimused

keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon

Lõpetamise tingimused

õppekava läbimine täies mahus, muuhulgas lõputöö koostamine ja kaitsmine

Lõpetamisel saadud diplomi või kraadi nimetus

rakenduskõrgharidusõppe diplom

Lõpetamise dokument

diplom, akadeemiline õiend ja ingliskeelne akadeemiline õiend

Õppekava eesmärk

Teedeehituse rakenduskõrgharidusliku õppekava eesmärgiks on tööturu poolt aktsepteeritud isikuomadustega teedeinseneri (EKR, 6. tase) ettevalmistamine, kes täidab analüüsimist ja otsustamist eeldavaid tööülesandeid muutuvas olukorras, omab kutsealaseid teadmisi ja oskusi, korraldab ressursside jagamist ja alluvate tööd ning vastutab selle eest.
Erialaste teadmiste ja oskuste omandamine toimub õppekavas toodud teoreetiliste ainete ja praktikumide ning praktikate sooritamisega töökeskkonnas. Lisaks on õppekava eesmärgiks arendada üliõpilase üldhariduslikke teadmisi ja sotsiaalset küpsust; tagada võõrkeelte valdamist mahus, mis võimaldab erialal töötamist ja enesearendamist; anda üldteadmised matemaatika ja loodusteaduste alustest, ehitusvaldkonnaga seotud üldistest tehnikateadustest, graafikast.
Teedeehituse õppekava läbinu võib töötada teehoiutööde spetsialistina ja jätkata õpinguid magistriõppes.

Kvalifikatsioon

rakenduskõrgharidusõppe diplom

Valikuvõimalused õppekava läbimiseks

valikainete võimalus moodulite siseselt

Õpingute jätkamise võimalused

magistriõppes

Õppekava ülesehitus

240 EAP õppekavast, sealhulgas praktikad 42 EAP, lõputöö 12 EAP

Õppekava õpiväljundid

Õppekava täies mahus läbinul on järgmine pädevus:
- tunneb teedeehituse valdkonda laiapõhjaliselt;
- on suuteline omandatud teadmisi ja oskusi töös rakendama;
- oskab eetilisest aspektist hinnata erialase tegevuse rolli ja tagajärgi ühiskonnale;
- on valmis aktiivselt ja vastutustundlikult osalema kodanikuühiskonnas, suudab töötada multidistsiplinaarses projektimeeskonnas;
- lähtub oma tegevuses inseneri kutse-eetikast ja käitumiskoodeksist;
- valdab erialaseks tööks vajalikke suhtlus- ja juhtimisoskusi, kasutab korrektset erialast terminoloogiat;
- valdab erialaseks tööks vajalikke info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid;
- tunneb ja oskab kasutada teehoidu reguleerivaid õigusakte, standardeid ja tehnilisi norme;
- on suuteline ennast pidevalt iseseisvalt erialaselt ja tööalaselt täiendama;
- oskab väljatöötatud projektlahendusi realiseerides arvestada sotsiaalsete, majanduslike, keskkonnahoiu ja eetiliste aspektidega;
- tunneb ja valdab tee-ehitustehnoloogiaid, tee-ehitusmaterjale, oskab rakendada kvaliteedi juhtimise põhimõtteid ja tegevuskava;
- oskab kavandada tee projekteerimist ja juhtida tee-ehitusprojekti;
- tunneb ehitusmasinate töötamise põhimõtteid, nende kasutusvõimalusi ning oskab määrata nende tootlikkust;
- tunneb teehoolduse põhinõudeid;
- oskab määrata tee-ehitustööde maksumust;
- tunneb ettevõtluse aluseid;
- jälgib ja tagab tööohutuseeskirjade täitmist;
- omab insenerile omast analüüsivõimet.

Teised keeled

inglise keel või soome keel või vene keel
Vaata õppekavaaineid

eten