Tallinna Tehnikakõrgkool
Logi sisse

Õppekava: Transport ja logistika 2017


Haridustase Rakenduskõrgharidus
Kvalifikatsioon Rakenduskõrgharidusõppe diplom
EHIS kood 1838
Registreerimise kuupäev 23.08.2002
Õppekava grupp Transporditeenused
Akrediteerimise kuupäev
Akrediteeringu lõpp
Õppekava lühend TL
Õppekava keel Eesti keel
Nominaalne õppeaeg 4 aastat
Õpingute üldmaht 240 EAP
Kohustuslike ainete maht 240 EAP

Õppe alustamise tingimused

keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon

Lõpetamise tingimused

õppekava läbimine täies mahus, muuhulgas lõputöö koostamine ja kaitsmine

Lõpetamisel saadud diplomi või kraadi nimetus

rakenduskõrgharidusõppe diplom

Lõpetamise dokument

diplom, akadeemiline õiend ja ingliskeelne akadeemiline õiend

Õppekava eesmärk

Üliõpilaste ettevalmistamine transpordi ja logistika erialal töötamiseks. Õppekava üldhariduslike ja alusainete moodulite ülesandeks on arendada üliõpilaste üldhariduslikku baasi ja sotsiaalset küpsust. Erialaste teadmiste ja oskuste omandamine toimub õppekavas toodud teoreetiliste ainete ja praktikumide ning praktikate sooritamisega ettevõttes (töökeskkonnas).

Kvalifikatsioon

rakenduskõrgharidusõppe diplom

Valikuvõimalused õppekava läbimiseks

valikainete valimise võimalus moodulite siseselt

Õpingute jätkamise võimalused

magistriõppes

Õppekava ülesehitus

240 EAP õppekavast, millest praktikad 36 EAP, lõputöö 12 EAP,
päevaõpe, kaugõpe

Õppekava õpiväljundid

Õppekava väljatöötamisel on võetud aluseks kutsestandard „Logistik IV“, mis vastab Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tasemele 6. Õppekava ja aineprogrammide teemade ning õpiväljundite on valikul on lähtutud nimetatud kutsestandardi tööosadest, tegevustest ja kirjeldatud kompetentsidest.

Õppekava täismahus läbinul on järgmised kompetentsused:
- omab süsteemset ülevaadet transpordi ja logistika põhimõistetest, teoreetilistest alustest ja uurimismeetoditest;
- tunneb transpordi ja logistika valdkonna problemaatikat ning oskab leida probleemidele lahendusi;
- oskab koguda tääks vajalikku informatsiooni ja seda loovalt kasutada;
- oskab valida logistika ülesannete lahendamiseks sobivaid meetodeid, püstitada erinevaid lahendusalternatiive ja töötada paralleelselt erinevate alternatiividega;
- näitab initsiatiivi projektide algatamisel, suudab osaleda projektimeeskondade töös ja projekti tulemuste rakendamisel;
- oskab suhelda kaastöötajate, klientide, tarnijate ja partneritega;
- valdab tööks vajalikke oskusi töötamaks erinevate majandustarkvarade ja muude infosüsteemidega;
- on võimeline oma emakeeles ja vähemalt ühes võõrkeeles selgitama transpordi ja logistikaga seotud probleeme suuliselt ja kirjalikult ning osalema aruteludes;
- valdab erialast terminoloogiat ja orienteerub transpordi- logistika ja keskkonnaalastes õiguslikes regulatsioonides;
- on valmis aktiivselt osalema kodanikuühiskonnas ning suhtub sallivalt hoiakute mitmekesisusse;
- oskab ühiskondlikke ja eetilisi aspekte arvestades hinnata oma erialase tegevuse rolli, tegevuse tulemusi ja võimalikke tagajärgi laiemas kontekstis;
- mõistab vajadust elukestva õppe järele on võimeline end erialaselt iseseisvalt õppides täiendama.

Teised keeled

inglise keel või saksa keel või vene keel
Vaata õppekavaaineid

eten