Tallinna Tehnikakõrgkool
Logi sisse

Õppekava: Masinaehitus 2017


Haridustase Rakenduskõrgharidus
Kvalifikatsioon Rakenduskõrgharidusõppe diplom
EHIS kood 1831
Registreerimise kuupäev 23.08.2002
Õppekava grupp Tehnika, tootmine ja tehnoloogia
Akrediteerimise kuupäev
Akrediteeringu lõpp
Õppekava lühend ME
Õppekava keel Eesti keel
Nominaalne õppeaeg 4 aastat
Õpingute üldmaht 240 EAP
Kohustuslike ainete maht 240 EAP

Õppe alustamise tingimused

keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon, TTK poolt kehtestatud vastuvõtutingimused

Lõpetamise tingimused

Masinaehituse eriala õpingud lõppevad lõputöö kaitsmisega kaitsmiskomisjoni ees. Lõputöö kaitsmisele lubatakse üliõpilane, kes on läbinud 4-aastase teoreetilise õppe, sooritanud kõik praktikad, eksamid ja arvestused positiivsetele hinnetele ning kogunud nõutavad ainepunktid.

Lõpetamisel saadud diplomi või kraadi nimetus

rakenduskõrgharidusõppe diplom

Lõpetamise dokument

diplom, akadeemiline õiend ja ingliskeelne akadeemiline õiend

Õppekava eesmärk

Rakenduskõrgharidusliku õppekava üldiseks eesmärgiks on üliõpilase ettevalmistamine valitud erialal töötamiseks. Õppekava üldhariduslike ja alusainete moodulite ülesandeks on arendada üliõpilaste üldhariduslikku baasi ja sotsiaalset küpsust. Erialaste teadmiste ja oskuste omandamine toimub õppekavas toodud teoreetiliste ainete ja praktikumide ja praktikate sooritamisega ettevõtetes (töökeskkonnas).
Õppekava võimaldab vajaduse korral spetsialiseeruda erialaga külgnevatele kitsamatele erialadele (nt tööriistade tootmine, seadmete hooldus ja remont, tootmise automatiseerimine).

Kvalifikatsioon

rakenduskõrgharidusõppe diplom

Valikuvõimalused õppekava läbimiseks

valikainete valimise võimalus moodulite siseselt

Õpingute jätkamise võimalused

magistriõppes

Õppekava ülesehitus

240 EAP õppekavast, millest teoreetiline õpe 189 EAP, praktikad 36 EAP, lõputöö 15 EAP,
päevaõpe, kaugõpe

Õppekava õpiväljundid

Õppekava täismahus läbinul on järgmised kompetentsused:
- omab süsteemset ülevaadet eriala põhimõistetest ja terminoloogiast;
- oskab kasutada insenerlike arvutuste aluseid tootearendusel, tehniliste süsteemide projekteerimisel ja käitamisel;
- tunneb materjale, nende omadusi ning tehnoloogilisi protsesse, seadmeid, rakiseid ja lõikeinstrumente;
- tunneb mõõtetehnikat ja kvaliteedi kontrollimeetodeid;
- valdab infotehnoloogiat, automatiseerimise aluseid, CAD/CAM süsteeme ja arvjuhtimisega seadmeid;
- tunneb ettevõtluse aluseid, tootmise juhtimise korraldust ja ökonoomikat;
- oskab sõnastada masinaehitusega seotud probleeme ning analüüsida ja pakkuda erinevaid lahendusi;
- oskab pakutud lahendusi hinnata lähtuvalt kaasaegsetest tehnoloogia võimalustest ja majanduslikust aspektist;
- valdab tööks vajalikke suhtlus- ja juhtimisoskusi.

Teised keeled

inglise, saksa või vene keel
Vaata õppekavaaineid

eten