Tallinna Tehnikakõrgkool
Logi sisse

Õppekava: Rakendusarhitektuur 2010


Haridustase Rakenduskõrgharidus
Kvalifikatsioon Rakenduskõrgharidusõppe diplom
EHIS kood 1836
Registreerimise kuupäev 23.08.2002
Õppekava grupp Arhitektuur ja ehitus
Akrediteerimise kuupäev
Akrediteeringu lõpp
Õppekava lühend RA
Õppekava keel Eesti keel
Nominaalne õppeaeg 4 aastat
Õpingute üldmaht 240 EAP
Kohustuslike ainete maht 240 EAP

Õppe alustamise tingimused

keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon

Lõpetamise tingimused

õppekava läbimine täies mahus, muuhulgas lõputöö koostamine ja kaitsmine

Lõpetamisel saadud diplomi või kraadi nimetus

rakenduskõrgharidusõppe diplom

Lõpetamise dokument

diplom, akadeemiline õiend ja ingliskeelne akadeemiline õiend

Õppekava eesmärk

Rakenduskõrgharidusliku õppekava üldiseks eesmärgiks on üliõpilase ettevalmistamine valitud erialal töötamiseks. Õppekava alusainete moodulite ülesandeks on arendada üliõpilaste üldhariduslikku baasi ja sotsiaalset küpsust. Erialaste teadmiste ja oskuste omandamine toimub teoreetiliste ainete ja praktikumide kaudu ning praktikate sooritamisega töökeskkonnas.
Õppekava läbinud arhitekt võib töötada nii riiklikes kui erafirmades arhitekt-planeerijana, arhitekti abina, arhitekt-tehnikuna, projekteerijana; kohalikes omavalitsustes arhitekti, arhitekt-tehnikuna või ehitusnõunikuna ning täiendava erialase ettevalmistuse korral õppejõuna rakenduskõrgkoolis. Õppekava läbinu võib täiendada oma teadmisi magistriõppes ning pühenduda uurimis- ja teadustööle.

Kvalifikatsioon

rakenduskõrgharidusõppe diplom

Valikuvõimalused õppekava läbimiseks

valikainete võimalus moodulite siseselt

Õpingute jätkamise võimalused

magistriõppes

Õppekava ülesehitus

240 EAP õppekavast, millest teoreetiline õpe 189 EAP, praktikad 36 EAP, lõputöö 15 EAP

Õppekava õpiväljundid

Õppekava täismahus läbinul on järgmised kompetentsused:
- kasutades omandatud teadmisi, oskab koostada nii esteetilistele kui ka tehnilistele nõuetele vastavaid projekte;
- omab süsteemset ülevaadet rakendusarhitektuuri eriala teoreetilistest printsiipidest ja uurimismeetoditest, on võimeline neid kasutama kutsetöös;
- omab teadmisi kaunitest kunstidest kui arhitektuurse projekteerimise kvaliteedi mõjutajatest;
- oskab vaba käega väljendada arhitektuurset ideed;
- valdab kutsetööks vajalikke arvutiprogramme;
- tunneb projekteerimisprotsessiks vajalikke õigusakte;
- omab teadmisi kaasaja arhitektuuris ja linnaehituses toimuvatest protsessidest;
- on võimeline töötama meeskonnas;
- valdab tööks vajalikku suhtlusoskust ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat;
- on oma õppekeeles ja vähemalt ühes võõrkeeles võimeline erialaga seonduvaid probleeme suuliselt ja kirjalikult selgitama ning erialases arutelus osalema;
- on valmis aktiivselt osalema kodanikuühiskonnas ning suhtub sallivalt hoiakute ja väärtuste mitmekesisusse;
- oskab ühiskondlikke ja eetilisi aspekte arvestades hinnata erialase tegevuse rolli ja selle tagajärgi ühiskonnale;
- on iseseisvalt suuteline ennast erialaselt ja tööalaselt täiendama.

Teised keeled

inglise keel või saksa keel või soome keel või vene keel
Vaata õppekavaaineid

eten